Adresse:

schweiz.bewegt
Bahnhofstrasse 11
8952 Schlieren
info@schweizbewegt.ch

Le team de « suisse.bouge »:


Isabel Schnüriger
Responsable de projet "Duel intercommunal Coop"
Tél. 044 444 29 93, i.schnueriger@schweizbewegt.ch

Sandra Solenthaler (Français)
Responsable de projet pour la Suisse romande "Duel intercommunal Coop"
Tél. 044 444 29 94, solenthaler@schweizbewegt.ch

Ladina Tschenett
Communication
Tel. 044 444 29 90, tschenett@schweizbewegt.ch

Datenschutzbestimmungen

Beschreibung